Priskategorier


Fastpris 10 kr: 10
Kan ej köpas: Visa prislista
Paypaltest: 10
Royaltyfria premiumbilder: Visa prislista
Standardprislista (GA): Visa prislista

Leveransvillkor

Bilder från Maskot Bildbyrå får endast användas efter förvärv eller tillstånd från Maskot Bildbyrå. Bilderna får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och Maskot Bildbyrå.

 1. Användande av bilder
  Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.maskot.se samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden, med de undantag som följer här nedan, i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Bildanvändaren får dessutom förändra en bilds innehåll och form, med de undantag som följer här nedan.

  De undantag där bilder från Maskot Bildbyrå inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna.

  För användning i politiska sammanhang eller av politiska partier krävs godkännande från Maskot Bildbyrå.

  Bild från Maskot Bildbyrå får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i den organisation (motsv.) som har förvärvat bilden.

 2. Äganderätt och upphovsrätt
  Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Maskot Bildbyrå förblir Maskot Bildbyrås även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.maskot.se samt erhållit bilden.

 3. Priser
  Priser för bilder från Maskot Bildbyrå är de priser som är angivna på www.maskot.se vid köptillfället om annat pris inte är överenskommet med Maskot Bildbyrå.

 4. Bildleverans
  Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från Maskot Bildbyrå vid behov göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.

 5. Skadad eller förkommen bild
  Bildanvändaren har rätt att ladda hem köpt bild från Maskot Bildbyrå obegränsat antal gånger under förutsättning att bildanvändaren loggar in på www.maskot.se. Om bild skadas eller förkommer kan bildanvändaren logga in på www.maskot.se för att sedan under Mitt konto ladda hem bilden på nytt.

 6. Avbeställning
  Vid avbeställning av bild inom 30 dagar från köp är köparen skyldig att betala hälften av köpesumman till Maskot Bildbyrå och får därefter inte använda bilden.

 7. Betalning
  Betalningsvillkor för fakturan är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift.

 8. Vidareförsäljning och överlåtelse
  Bilder från Maskot Bildbyrå får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

 9. Vite
  Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter av Maskot Bildbyrå gjord invändning mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till Maskot Bildbyrå ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.

 10. Skadestånd
  Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka Maskot Bildbyrå skada av vad slag det vara må äger Maskot Bildbyrå rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Maskot Bildbyrå.

 11. Tvist
  Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första och enda instans och med tillämpning av svensk lag om inte Maskot Bildbyrå och bildanvändaren är ense om annat forum.