INTEGRITETSPOLICY

WWW.MASKOT.SE

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Maskot Bildbyrå AB (org. nr 556642–3041) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kontakta oss på info@maskot.se eller adressen nedan om du har frågor som rör vår personuppgiftsbehandling.
Maskot Bildbyrå AB
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Tel: 08-654 53 01

2. VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Allmänt

Maskot Bildbyrå AB (”Maskot”) är en bildbyrå och oberoende producent av svenska royaltyfria bilder. Inom ramen för sin verksamhet producerar och säljer Maskot bild- och/eller videoproduktioner (”Innehåll”) för såväl kommersiellt som redaktionellt bruk. För detta ändamål behandlar Maskot personuppgifter hänförliga till såväl fotografer och modeller som kunder.

Information om Maskots behandling av personuppgifter finns i Avsnitt 2.2–2.3 nedan.

2.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?

Personuppgifter behandlas av Maskot i följande situationer.

 • i) När du kontaktar Maskot med en allmän fråga, t.ex. om vår tjänst eller jobbmöjligheter, kommer vi att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller oss. Detta kan exempelvis vara uppgifter såsom namn och e-postadress. Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att hantera din förfrågan.
 • ii) När du tillhandahåller Maskot med Innehåll kommer vi att behandla ditt/fotografens namn samt dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Uppgifterna behandlas för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten.
 • iii) När du tillhandahåller Maskot med Innehåll som består av stillbilder och/eller rörliga bilder av personer, kommer vi att behandla uppgifterna för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten.
 • iv) När du medverkar som modell i foto- och/eller videoproduktioner kommer Innehållet att behandlas för att Maskot ska kunna tillhandahålla tjänsten.
 • v) När du tillhandahåller Maskot med Innehåll där andra personuppgifter förekommer, såsom namn i titlar, behandlas namnen och/eller andra personuppgifter för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten.
 • vi) När du köper Innehåll från Maskot kommer vi att behandla uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och betalningsinformation. Vi behandlar uppgifterna för att kunna leverera tjänsten.
 • vii) När du har köpt Innehåll från Maskot kan vi komma att behandla dina personuppgifter såsom namn och e-postadress för att marknadsföra oss själva och våra tjänster. Om du inte önskar erhålla marknadsföringsutskick, vänligen kontakta oss på info@maskot.se.

2.3 Rättsliga grunder och lagringstid

Maskot stödjer personuppgiftsbehandlingen på följande rättsliga grunder.

 • • När du kontaktar Maskot via e-post eller telefon behandlar vi dina personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera din förfrågan. Detta innebär att vi behandlar personuppgifterna efter att ha bedömt att vårt intresse av att hantera ärendet väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, en så kallad intresseavvägning, samt att behandlingen är nödvändig för det aktuella syftet. Beroende på vad ditt ärende gäller kan Maskot komma att spara dina personuppgifter i upp till 12 månader för att säkerställa spårbarhet i din kommunikation till oss.
  • För det Innehåll som du tillhandahåller Maskot med, behandlar vi personuppgifter baserat på ingånget avtal. Personuppgifterna lagras från dess att avtalet ingås och tillsvidare.
  • Om du medverkar som modell i en foto- och/eller videoproduktion kommer vi behandla personuppgifterna baserat på det modellavtal som ingåtts mellan dig och Maskot. Uppgifterna lagras från dess att avtalet ingås och tillsvidare.
  • När du köper Innehåll från Maskot, behandlar vi personuppgifter baserat på ingånget avtal. Personuppgifterna lagras så länge som det krävs för att fullgöra avtalet, eller så länge som det krävs enligt svensk lag så som bokföringslagen (1999:1078).
  • Om vi behandlar personuppgifter för marknadsföringssyften har vi gjort bedömningen att vårt intresse av att marknadsföra oss själva och våra tjänster väger tyngre än dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, samt att behandlingen är nödvändig för det aktuella syftet. Om du inte vill ha marknadsföring från Maskot kan du enkelt tacka nej till detta genom att svara på ett av utskicken eller kontakta oss på info@maskot.se. Uppgifterna sparas för marknadsföringsändamål i 36 månader.

3. ANVÄNDNING AV COOKIES

Denna webbplats använder cookies (kakor) och andra liknande tekniker.

3.1 Ditt samtycke är nödvändigt

Som besökare på vår webbplats kan du samtycka till användningen av cookies. Ditt samtycke krävs för att cookies ska användas, förutom sådana cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du har begärt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att justera dina webbläsarinställningar för att inte tillåta cookies. Du har fortfarande åtkomst till vår webbplats även om du inte tillåter cookies, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad, se närmare Avsnitt 3.7 nedan.

3.2 Vad är cookies?

Cookies kan beskrivas som en textfil som består av siffor och bokstäver som skickas från vår webbserver och sparas på besökarens webbläsare eller enhet. Vid hänvisning till cookies i denna integritetspolicy, omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i besökarens webbläsare. För att exemplifiera kan pixlar och så kallat session storage och fingerprinting nämnas. Webbplatsen kommer att ”komma ihåg” och ”känna igen” dig. Detta kan ske genom att cookies placeras på tre olika sätt:

 • Sessionen ut, vilket innebär att dessa cookies placeras på besökarens dator till dess att webbläsaren stängs ned.
 • Tidsbegränsat, vilket innebär att dessa cookies har en på förhand bestämd livslängd som avgör hur länge den är placerad på besökarens webbläsare.
 • Tills vidare, vilket innebär att informationen kvarstår till dess besökaren väljer att ta bort den. Detta är tillämpligt för local storage.

Som besökare på vår webbplats, kan du alltid gå in i din webbläsare och själv radera redan placerade cookies.

3.3 Tredjepartscookies

Vi använder tredjepartscookies på vår webbplats. Tredjepartscookies placeras av en tredje part, i det här fallet av ett annat företag än Maskot. Maskot använder sig av externa plattformar såsom Facebook, Google Marketing Platform, Google Ads och Salesforce för att kommunicera digitalt. Plattformarna i fråga använder sig av både första- och tredjepartscookies samt liknande tekniker för att annonsera och följa upp annonseringens resultat.

En tredjepartscookie kan användas av ett flertal webbplatser för att förstå och följa hur användaren surfar mellan olika webbplatser. Maskot erhåller information från dessa cookies, vilka även kan användas för andra syften som bestäms av tredje part. Tredjepartscookies som används på vår webbplats omfattas av respektive tredjeparts upprättade integritetspolicy. Läs gärna dessa policys för att erhålla en förståelse för vilka övriga syften informationen kan komma att användas till. Länkar finns angivna i vår Cookietabell, se Bilaga 1. Vår Cookietabell innehåller även mer information om vilka tredjepartscookies som finns på vår webbplats.

För ytterligare information om hur Maskot hanterar personuppgifter i samband med överföring till tredje part, se Avsnitt 6 nedan.

3.4 Cookies på vår webbplats

För att du ska erhålla bättre kontroll över vilka cookies som finns på vår webbplats och därmed enklare kunna bestämma hur cookies ska få användas på webbplatsen vid besök, har vi angett tre olika kategorier av cookies. Kategorierna är avgränsade efter de syften för vilka cookies används.

Vår Cookietabell (Bilaga 1) listar vilken kategori som respektive cookie tillhör, för vilka syften den används och vilken livslängd som cookien har. Vi har identifierat följande kategorier av cookies där det i samtliga kategorier förekommer cookies som innebär att information delas med tredje part.

Nödvändiga
Till denna kategori hör cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera säkert och korrekt. Med anledning av detta går det inte att stänga av dessa cookies.

Användarupplevelsen
Dessa cookies ger Maskot information om hur vår webbplats används och möjliggör för oss att förbättra din användarupplevelse. Det finns också funktioner som gör att vi kommer ihåg dina inställningar såsom exempelvis språkval och adresser.

Marknadsföring
Dessa cookies hjälper oss och våra partners att visa personanpassade annonser baserade på ditt surfbeteende. Cookies i denna kategori används för riktad marknadsföring och profilering, oaktat vilken eller vilka enheter som använts. Information som samlas in för dessa syften kan komma att kombineras med din trafikdata under förutsättning att du lämnat ditt samtycke till att Maskot får använda din trafikdata och inte invänt mot användningen av din kunddata för marknadsföringssyften, se vidare Avsnitt 4 nedan.

3.5 Hantera inställningar

Vi sparar dina val av inställningar under 12 månader. Efter utgången av denna tidsperiod kommer vi att fråga dig igen. Vänligen notera att vissa cookies har en livslängd som överstiger 12 månader. Följaktligen kan du behöva ändra inställningarna i din webbläsare och radera samtliga cookies manuellt.

Ytterligare information om hur man stänger av cookies återfinns i instruktionerna till din webbläsare.
• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Opera

3.6 Do Not Track-signaler

Om du har valt att aktivera Do Not Track-funktionen i din webbläsare, kommer vi inte automatiskt att placera cookies för marknadsföringssyften på din enhet. Övriga val görs i dina cookie-inställningar.

3.7 Om du blockerar cookies

Väljer du att inte tillåta vår cookieanvändning i dina webbläsarinställningar kan webbplatsens prestanda och funktionalitet komma att försämras då vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering av cookies kan därför resultera i att användningen av vissa funktioner och viktiga delar av vår webbplats begränsas.


4. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Som registrerad har du i vissa fall rätt att begära information från Maskot om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Maskot kommer på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa användningen av personuppgifterna. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkta marknadsföringssyften.

Registrerade har rätt att begära ut de personuppgifter som han eller hon har tillhandahållit och få sådana uppgifter överförda till en tredje part.

Om du är missnöjd med Maskots personuppgiftsbehandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för bland annat efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR).

Ytterligare vägledning och information om registrerades rättigheter samt klagomål till Datainspektionen finns på följande webbplats: www.datainspektionen.se.


5. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Maskot använder IT-system för att skydda personuppgifternas integritet och sekretess. Maskot har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot såväl obehörig som olovlig behandling. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för att Maskot ska kunna uppfylla angivna syften, har tillgång till dem, se Avsnitt 2.2 ovan.


6. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

Maskot kan komma att överföra information till tredje part om det är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster alternativt om vi har en rättslig skyldighet att överföra informationen.


7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Maskot behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES. För det fall tredjelandsöverföring sker, kommer Maskot säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


8. INTERN STYRNING


Maskot har upprättat interna riktlinjer för personuppgiftsbehandlingen.

9. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vid materiella ändringar i denna integritetspolicy eller om uppgifter behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Maskot att informera om detta på lämpligt sätt.
________________

Denna integritetspolicy upprättades den 30 november 2020.

Bilaga 1- Cookietabell
Nedan följer en lista över de cookies och liknande tekniker som Maskot använder på webbplatsen.


Cookienamn

Cookiedomän: www.maskot.se
Kategori: Nödvändiga.
Syfte: Cookien identifierar användaren vid inloggning, så att rätt innehåll visas för rätt användare.
Livslängd: Sessionen ut

Cookiedomän: www.maskot.se
Kategori: Nödvändiga.
Syfte: Cookien skapar ett anonymt, slumpmässigt genererat ID som används för att få flöden att fungera korrekt, såsom köpflöden och formulär.
Livslängd: Sessionen ut

Cookiedomän: www.analytics.google.com/analytics/web/
Kategori: Marknadsföring.
Syfte: Google Analytics är ett webbanalysverktyg som används för analys av beteende och användning av Maskots webbplats.
Livslängd: Användaren kan välja att stänga av alla Google Analytics cookies här:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout